Het is bijna zover: 2024 staat voor de deur, en dat betekent dat de verkiezingskoorts in onze Druivenstreek gestaag zal toenemen. Maar terwijl politici hun campagnes plannen en hun standpunten scherper stellen, is er één groep die al een stap verder is gegaan om de toekomst van onze prachtige streek te beschermen: Klimaatnetwerk Druivenstreek.

Inderdaad, Klimaatnetwerk Druivenstreek zat niet stil en stelde een verkiezingsmemorandum op dat aan alle lokale politieke partijen werd bezorgd. Het verkiezingsmemorandum van Klimaatnetwerk Druivenstreek is een krachtige oproep aan onze toekomstige lokale politici om de handen uit de mouwen te steken en concrete stappen te zetten naar een groenere, gezondere en meer duurzame Druivenstreek voor iedereen.

Terwijl we de verkiezingskoorts langzaamaan voelen stijgen, hopen we dat dit memorandum politici zal inspireren bij het opstellen van hun partijprogramma’s en bestuursakkoorden. We roepen hen op om het welzijn van onze gemeenschap bovenaan hun agenda te plaatsen, om te luisteren naar onze bezorgdheden en om samen te werken aan een toekomst die we met trots aan de volgende generaties kunnen doorgeven.

Laten we samenwerken om de Druivenstreek groener, stralender en CO2-neutraler te maken dan ooit tevoren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 2024 het jaar wordt waarin positieve veranderingen beginnen te bloeien in onze prachtige streek. Sluit u aan bij het Klimaatnetwerk Druivenstreek om onze toekomst samen vorm te geven!

In een klimaatnotendop…

Korte samenvatting van het verkiezingsmemorandum van Klimaatnetwerk Druivenstreek

De bewustwording rond de ontregelende klimaatverandering en de urgentie en het draagvlak voor noodzakelijke maatregelen rond mitigatie en adaptatie groeit. Bedrijven, gezinnen en burgers spelen hierin een erg belangrijke rol maar lokale overheden hebben ongetwijfeld belangrijke hefbomen in handen. Daarnaast, om iedereen mee te krijgen in een positief transitieverhaal, is er behoefte aan een sociaal rechtvaardige energietransitie.

Uitgangspunt hiervoor is dat er een ambitieus en transversaal verankerd klimaatbeleid gevoerd wordt met een maximum aan concrete en becijferde doelstellingen en maatregelen. Bovendien is het zaak de bevolking hierbij transparant te betrekken, zowel bij de voorbereiding als de permanente opvolging ervan.

Mobiliteit is één van de belangrijke uitstootsectoren. Meer inzetten op modal shift vergt extra inspanningen op het vlak van fiets- en voetgangersbeleid alsook voor deelsystemen en stimulansen voor de beperking van woon-werkverplaatsingen. ‘Groen voor iedereen’ is een basisrecht dat vooral via ruimtelijke ordening kan verzekerd worden met bijzondere aandacht voor ‘vergroenen’ en ‘verblauwen’. Ook voeding is een belangrijk uitstootdomein waarvoor lokale overheden nog meer kunnen doen. Dit betreft zowel een voortrekkersrol als een doorvertaling in het lokale beleid.

‘De klimaattransitie zal sociaal zijn, of zal niet zijn’. Op dit vlak hebben lokale overheden een grote rol.

Op basis van een te ontwikkelen visie hierover dient elk onderdeel van het lokaal beleid hieraan afgetoetst, hierover overleg georganiseerd, gezocht naar structurele oplossingen, enz. De belangrijkste sector i.v.m. uitstoot van broeikasgassen is huisvesting. De inzet gaat van de uitwerking van een gemeentelijk Beleidsplan Ruimte en aanpassing RUP’s over renovaties, benutten van nieuwe woonvormen, betaalbare huisvesting voor sociaal behoevenden, enz.

Benieuwd naar het volledige memorandum? Wij bezorgen het graag na een seintje op info@klimaatnetwerkdruivenstreek.be.